ERP MALINAraspberry

diamonds-blue

Podnikový informačný systém pre výrobu a obchod.

 • Zákazkovo orientovaný modulárny informačný systém.
 • Príjemné a komfortné užívateľské prostredie umožňujúce jednoduchú a efektívnu prácu.
 • Prispôsobiteľný na mieru – užívateľské funkcie a zostavy vytvárané na podmienky a požiadavky zákazníka.
 • Určený pre malé až stredné výrobné a obchodné firmy.

ERP Malina – Základný modul

diamonds-blue

Základný modul tvoria tieto tri časti:

 • Jadro systému – je najdôležitejšou časťou základného modulu a celého informačného systému.IS, pretože od jeho kvality, rýchlosti a stability závisí aj kvalita, rýchlosť a stabilita všetkých ostatných modulov, ktoré sú na neho úzko naviazané.
 • Číselníky – sú spoločné evidencie číselníkov používaných vo viacerých moduloch. Patria tu evidencie číselníkov ako napr. :  Cenník tovaru a služieb, Druhy dokladov, Obchodní partneri, Štáty, Banky, Strediska  a iné.
 • Servis – servisná časť základného modulu umožňuje:
  • vykonávanie základných servisných operácií nad tabuľkami informačného systému, ako sú:  údržba dát, zálohovanie dát a obnova dát,
  •  správu užívateľov, skupín užívateľov a prístupových práv, ktoré sú k týmto skupinám priradené,
  • nastavenie administrátorských parametrov platných pre celý systém a užívateľských parametrov platných pre konkrétneho užívateľa. Každý užívateľ si môže nastaviť svoje užívateľské parametre, tak ako potrebuje,  čím si môže do značnej miery ovplyvniť efektivitu svojej práce.
 • Generátor reportov a filtrov  –  je určený na vytváranie, správu a používanie:
  • SQL dotazov s viacerých tabuliek informačného systému typu DBF patriacich do rôznych modulov a evidencií,
  • tlačových zostáv – reportov používaných v celom informačnom systéme, filtrov  a následne tvorby nových zostáv resp. správu existujúcich, pričom je možné tvoriť aj výberové podmienky – Filtre, ktoré sú poufiltrov – výberových podmienok  jednotlivých evidencii a tlačových zostav.

erp_main

ERP Malina – Ekonomické moduly

diamonds-blue

Moduly sú určené na spracovanie ekonomickej agendy firmy. Patria sem moduly:

 • erp_rozvrhPodvojné účtovníctvo – modul je určený na evidenciu účtovných zápisov v účtovnom denníku v členení podľa účtovného obdobia v tvare RRRRMM (kde R= rok a M mesiac). Účtovné zápisy sa štandardne vytvárajú zaúčtovaním dokladov v základných evidenciách dokladov z ostatných modulov napríklad vystavené a prijaté faktúry, kurzové rozdiely, pokladničné doklady, bankové výpisy, účtovné doklady skladov, odpisy a pohyby majetku, mzdy a podobne. V účtovnom denníku  je možné účtovať doklady aj priamo pomocou jednoduchého alebo zložitého účtovného zápisu. Interné doklady účtované hlavne zložitým zápisom je možné efektívnejšie vykonávať v evidencii interných dokladov. V evidencii interných dokladov je možné vytvárať takzvané vzory interných dokladov na základe ktorých je možné kópiou prednastaviť účtovanie konkrétneho účtovného prípadu v zvolenom účtovnom období.  Modul je možné používať aj samostatne a vtedy sa všetky účtovné zápisy vykonávajú iba v účtovnom denníku resp. evidencii interných dokladov.
  Na základe účtovného denníka a zvoleného mesiaca sa vykonáva výpočet hlavnej účtovnej knihy – kumulatívnej obratovej predvahy obsahujúcej analytické účty s obratmi a stavmi: počiatočný stav na začiatku obdobia (+/–), obrat MD a DAL za obdobie, obrat MD a DAL kumulatívne od začiatku roka a konečný zostatok účtu (+/–). Výkazy Súvaha, Výkaz ziskov a strát, CASH FLOW a interné výkazy (užívateľom definované výkazy) sa vypočítajú za zvolené účtovné obdobie na základe stavov a obratov hlavnej účtovnej knihy a definícií riadkov zvoleného výkazu. Z evidencie účtovného denníka a hlavnej účtovnej knihy je možné zobraziť alebo vytlačiť aj ostatné štandardne zostavy používané zostavy.
 • Saldokonto – modul je určený na evidenciu saldokontných zápisov analytických účtov tuzemských a zahraničných pohľadávok a záväzkov z neobchodného styku, to znamená všetky účty okrem účtov 311 a 321 pohľadávky a záväzky z neobchodného styku, ktorých saldokonto sa spracováva v module Faktúry v rámci evidencií vystavených a prijatých faktúr. Aj keď je modul z hľadiska licenčnej a cenovej politiky uvádzaný ako samostatný,  je neoddeliteľnou súčasťou modulu Podvojné účtovníctvo. S každým zápisom vykonávaným v účtovnom denníku na saldokontnom účte sa automaticky generuje aj zápis do evidencie saldokonta a spustením automatizovaných funkcií sa zápisy párujú (priraďujú úhrady k pohľadávke alebo záväzku) za analytický účet, skratku partnera, variabilný symbol a zahraničnú menu v prípade saldokontných zápisov evidovaných v cudzej mene.
  V tejto evidencii je možné zobraziť alebo vytlačiť štandardne požívané saldokontné zostavy zostatkov jednotlivých pohľadávok a záväzkov. Evidencia je ročná a spárované záväzky a pohľadávky sa pri importe z minulého roka neprenášajú.
 • erp_priznanieDPH – Modul je určený na spracovanie agendy vyplývajúcej s legislatívnych požiadaviek Zákona o DPH. Základom modulu DPH je evidencia Kniha DPH, v ktorej sa evidujú všetky zápisy a ich náležitosti daňových dokladov týkajúce sa DPH. Tieto zápisy sa vytvárajú spolu s zaúčtovaním týchto dokladov do účtovného denníka modulu Podvojné účtovníctvo v ostatných moduloch:  prijaté a vystavené faktúry, pokladničné doklady a bankové výpisy. Zápisy do knihy DPH je možné vykonávať aj priamo alebo pri účtovaní dokladov v účtovnom denníku. Kniha DPH je členená na DPH na vstupe alebo na výstupe a následne ešte podľa typu DPH definovaného v číselníku typov DPH. Číselník typov DPH je prednastavený, pričom označenie typu DPH spolu so začlenením na vstup alebo výstup rozhoduje o tom, do ktorého riadku daňového priznania sa DPH z dokladu započíta.
  Na základe knihy DPH je možné v evidencii daňových priznaní DPH, evidencii Súhrnných výkazov alebo evidencií Kontrolných výkazov  vytvoriť, vypočítať a exportovať do súboru formátu XML priznanie resp. výkazy za zvolené obdobie (mesiac alebo štvrťrok, podľa toho, či je firma mesačným alebo štvrťročným platcom DPH).
 • Pokladne a bankové účty – modul je určený na evidenciu a spracovanie všetkých finančných pohybov vo všetkých pokladniach a bankových účtoch v domácej alebo zahraničnej mene. Všetky základné parametre pokladne alebo bankového účtu sa evidujú v číselníku Pokladní a bankových účtov, kde každá pokladňa a účet má svoju jedinečnú skratku. Každá pokladňa alebo účet má svoju knihu, v ktorej sú evidované všetky pohyby zvolenej pokladne alebo účtu. Pohyby sa zadávajú na základe číselníka pohybov. Parametre pohybu určujú, či ide o pohyb pokladne alebo účtu, či sa budú párovať faktúry, definuje sa účet predkontácie pohybu pri zápise do účtovného denníka a ostatné parametre pohybu. Úhrady faktúr sa okamžite pri zápise pohybu do knihy zapisujú buď do evidencie prijatých faktúr alebo do evidencie faktúr vystavených. Všetky pohyby sa po zápise do knihy zapisujú aj do podvojného alebo jednoduchého účtovníctva, podľa typu účtovníctva zvoleného v parametroch firmy.
  Z knihy pokladne alebo účtu  je možné zobraziť alebo tlačiť zostavy knihy pokladní resp. účtov, príjmové a výdajové doklady a iné prehľadové zostavy uľahčujúce kontrolu pokladne alebo účtu. V tomto module je možné tiež vytvárať tzv. kompenzačné účty určené na prípravu alebo spracovanie kompenzácii pohľadávok a záväzkov.
 • Banka – modul je určený pre elektronickú výmenu údajov z bankami. Základnou evidenciou je evidencia prevodných príkazov (PP), ktorá je určená  na evidenciu a vytváranie PP automaticky vytvorením a exportom z prijatých faktúr alebo ručným zadaním s prípadným použitím vytvorených definícii PP. Z evidencie je následne možné pre banky vykonať tlač alebo export PP  do súboru typu XML v štruktúre platnej pre režim SEPA.  Po ich exporte a uložení súboru typu XML do definovaného adresára na disku je možné tieto súbory obsahujúce pripravené prevodné príkazy importovať v Internetbankigu alebo Bussinesbankingu príslušnej banky. Sekundárne je modul určený na automatizované spracovanie denných alebo mesačných bankových výpisov prijatých elektronicky v súboroch typu XML v štruktúre platnej pre režim SEPA.  Pri automatizovanom spracovaní jednotlivých položiek bankového výpisu sa vykonáva:   automatizované priradenie úhrad k prijatým resp. vystaveným faktúram, automatizované priradenie príslušných pohybov a tým analytických účtov s to buď na základe predkontácie uhrádzaných faktúr alebo na základe definícií zaúčtovania bankových výpisov. Následne po kontrole a prípadnom ručnom spracovaní položiek výpisu, ktoré neboli spracované automatizovane je možné výpisy zaúčtovať do modulu Pokladne a bankové účty s vykonaním príslušných zápisov do evidencií Faktúr, Podvojné účtovníctva, Saldokonta a DPH.
 • erp_fakturaFaktúry – modul je určený na evidenciu a vytváranie faktúr vystavených a prijatých a evidenciu saldokonta pohľadávok a záväzkov z obchodného styku (skupiny účtov 31,32).
  Kniha prijatých faktúr a záväzkov je rozdelená podľa druhu dokladu (faktúry) a typu faktúry, ktorý je definovaný v číselníku typov prijatých faktúr, kde sú definované základné parametre a predkontácie pre zaúčtovanie faktúr do podvojného účtovníctva a evidencie DPH. Faktúry je možné evidovať aj zahraničnej mene a vypočítavať i zaúčtovávať kurzové rozdiely po uhradení faktúry. V evidencii prijatých faktúr je možné tlačiť štandardne používané zostavy.
  Kniha vystavených faktúr a pohľadávok je rozdelená podľa druhu dokladu (faktúry) a typu faktúry, ktorý je definovaný v číselníku typov vystavených faktúr, kde sú definované základné parametre pre vystavenie faktúry a predkontácie pre zaúčtovanie faktúr do podvojného účtovníctva a evidencie DPH. Faktúry je možné vytvárať a evidovať  v zahraničnej mene a vypočítavať a zaúčtovávať kurzové rozdiely po uhradení faktúry. S evidencie vystavených faktúr je možné tlačiť štandardne používané zostavy.
 • Majetok – modul je určený na evidenciu odpisovaného ale aj neodpisovaného  dlhodobého hmotného a nehmotného majetku . Majetok je možné v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov účtovne alebo daňovo odpisovať zaradením do príslušných účtovných alebo daňových skupín. Ku každému majetku evidovanému v knihe majetku je viazaná evidencia pohybov tohto majetku vykonaných v aktuálnom roku, v ktorej je možné vykonávať technické zhodnotenie, preradenie, vyradenie majetku a ostatné pohyby potrebné vykonávanie  zmien majetku počas jeho celej existencie od jeho zaradenia a až po vyradenie. Ročné účtovné a daňové odpisy majetku sa vypočítavajú pri jeho zaradení do evidencie, importe z predchádzajúceho roka alebo vykonaní pohybov ovplyvňujúcich ročné odpisy. Mesačné odpisy sa vypočítavajú a zapisujú do pohybov majetku a následne je možné ich zaúčtovať  do podvojného účtovníctva za zvolené účtovné obdobie. Tlačiť je možné zostavy knihy majetku, pohybov majetku, kartu majetku, daňové a účtovné odpisy mesačné alebo ročné, rozdielovú zostavu daňových a účtovných odpisov a iné.

erp_majetok

ERP Malina – Logistické moduly

diamonds-blue

Logistické moduly sú určené na spracovanie výrobnej a obchodnej agendy firmy z hľadiska evidencie, pohybu  a vyhodnocovania materiálu, tovaru výrobkov a služieb. Patria sem nasledujúce moduly:

 • Zákazky – modul je určený na evidenciu zákaziek – prijatých objednávok a vystavených cenových ponúk. Zákazky je možné evidovať v domácej alebo zahraničnej mene a tlačiť potvrdenie prijatia zákazky v slovenskom jazyku alebo v ľubovoľnom jazyku, ak bola potrebná užívateľská tlačová zostava pre zákazníka v danom jazyku vytvorená. Plnenie zákaziek je sledované v dvoch úrovniach a to kedy a v akom množstve bola položka zákazky vyrobená a kedy a v akom množstve bola fakturovaná a teda splnená. Výhodou tohto typu evidencie je, že termíny dodania sa sledujú u každej položky zákazky osobitne a tým aj čiastočné alebo úplné splnenie sa eviduje u každej položky zvlášť. V module je možné vytvárať a viesť aj evidenciu vystavených cenových ponúk s možnosťou vytvorenia zákazky. Modul obsahuje základné tlačové zostavy potrebné pre efektívne vyhodnocovanie stavu a plnenia zákaziek.
 • Nákup – modul je určený pre nákupcov tovaru a materiálu na vytváranie a evidenciu nákupných objednávok a evidenciu prijatých cenových ponúk . Objednávky je možné vystavovať v domácej alebo zahraničnej mene a tlačiť v slovenskom jazyku alebo v ľubovoľnom inom jazyku, ak bola potrebná užívateľská tlačová zostava pre zákazníka v danom jazyku vytvorená. Splnenie  jednotlivých položiek objednávok sa vykonáva buď priamo v evidencii objednávok alebo v module Sklad pri príjme objednaného tovaru a materiálu, ak je takáto vlastnosť parametrom povolená. Výhodou je, že termíny dodania sa sledujú pre každú položku objednávky osobitne a tým aj čiastočné alebo úplné splnenie sa eviduje pre každú položku zvlášť. V module je možné vytvárať a viesť aj evidenciu prijatých cenových ponúk s možnosťou vytvorenia objednávky. Modul obsahuje základné tlačové zostavy potrebné pre efektívne vyhodnocovanie stavu a plnenia objednávok.
  erp_nakup
 • Sklad – modul je určený na evidenciu a vyhodnocovanie stavov  zásob v skladoch materiálu, tovaru, výrobkov a polotovarov.  Pre každý sklad  je možné zvoliť jednu z dvoch metód pre výpočet a účtovanie skladových cien: Vážený priemer alebo FIFO.  Modul Sklad je prepojený na všetky moduly, ktoré pracujú priamo so zásobami alebo inými položkami cenníka tovaru a služieb, v ktorom sú evidované všetky tovary, materiály a výrobky používané v skladových kartách všetkých skladov. Ku každej skladovej karte môžu byť z hľadiska sledovania a členenia množstva evidovaného na skladovej karte evidované tzv. podkarty, ktoré môžu byť členené napr. podľa dodávateľa, výrobnej šarže, skladového miesta alebo doplňujúceho údaja.  Modul Sklad v spojení s modulmi Zákazky, Nákup, Technická príprava výroby + Kalkulácie, Výrobné príkazy a Manažér zásob je základom pre riadenie a evidenciu zásob výrobných firiem v skladoch materiálu, nedokončenej výroby, polotovarov a výrobkov.
  V maloobchodných, veľkoobchodných a distribučných firmách je možné modul Sklad používať aj s prepojením na hotovostný predaj prostredníctvom registračných pokladní značky ELCOM v režime fiškálneho modulu alebo na dávkový napr.  denný výdaj  v sklade na základe odpisu predaja vykonaného prostredníctvom registračnej pokladne. Pre výrobné ako aj obchodné firmy je vytvorená veľká podpora predaja s neobmedzeným množstvom cenníkov, odberateľskými a dodávateľskými cenami, kódmi tovaru, názvami a inými dodávateľskými alebo odberateľskými parametrami, akciovými cenami, systémom zliav a podobne. Súčasťou modulu je aj evidencia obalového konta vratných obalov. Modul obsahuje všetky štandardné zostavy potrebné pre efektívne vyhodnocovanie stavu a pohybu zásob, obratov, zisku, zliav a podobne.
 • Technická príprava výroby + Kalkulácie – modul je určený pre výrobné firmy na vytváranie a správu  materiálových a výkonových noriem  výrobkov tzv. kusovníkov. Kusovníky výrobkov je možné tvoriť v tzv.  stromovej štruktúre do neobmedzenej úrovne. Na základe zadaných kusovníkov materiálových a výkonových noriem výrobkov a ostatných  súvisiacich hodnôt a parametrov je možné vypočítať kalkuláciu cien výrobných nákladov výrobkov ( výrobné ceny výrobkov) a  predajných cien výrobkov.  Modul obsahuje zostavy kusovníkov, technickej dokumentácie, kalkulačných listov, cenníkov kalkulovaných cien a iné.
  erp_strom
 • Výrobné príkazy – plánovanie a riadenie výroby – modul je určený pre výrobné firmy na riadenie a plánovanie výroby pomocou evidencie a spracovania výrobných príkazov. Výrobné príkazy sa tvoria na základe kusovníkov materiálových a výkonových noriem spracovaných v module TPV.  Výrobné príkazy obsahujú operatívne materiálové a výkonové normy platné pre konkrétnu výrobnú zákazku konkrétneho výrobku. Výrobné príkazy majú definovaných päť stavov (0,1,2,3,4), v ktorých sa počas výroby od ich vytvorenia až po splnenie môžu nachádzať. Pre všetky stavy sú evidované dátumy dôležité pre plánovanie, riadenie a vyhodnocovanie stavu výroby konkrétnej zákazky.  Modul je úzko prepojený s modulom Sklad, v ktorom sa vykonávajú skladové pohyby na základe splnenia výrobných príkazov resp. odvádzania vyrobeného množstva výrobku resp.   polotovaru  na príslušný sklad. Splnenie výrobného príkazu na zákazku splní zároveň aj položku zákazky z hľadiska vyrobenia výrobku na zákazku a príjmu výrobku do skladu hotových výrobkov. Modul umožňuje tlač zostáv ako napr.: Výrobné príkazy, Výrobné sprievodky, Úkolové lístky, Zoznamy VP, Potreba materiálu a iné.

  Výrobné príkazy sú rozdelené na tri základné typy:

  • Výrobné príkazy na zákazku –  vytvárajú sa na základe položiek zákaziek evidovaných v module Zákazky na objednané množstvo alebo časť objednaného množstva. Používajú ich obvykle firmy so zákazkovou výrobou.
  • Výrobné príkazy na sklad –  vytvárajú sa na výrobu výrobkov alebo polotovarov na príslušný sklad na základe napr. kumulácie požiadaviek z evidovaných zákaziek na konkrétny výrobok do tzv. výrobnej objednávky alebo na základe minimálnych stavov skladov a pod.
  •  Výrobné príkazy pomocné –  vytvárajú sa buď na základe jedného z predošlých dvoch druhov výrobných príkazov na výrobu vstupujúcich polotovarov (dielcov). V nižších úrovniach sa vytvárajú na základe nadradeného pomocného výrobného príkazu“ na výrobu polotovarov (dielcov) nižšej úrovne kusovníka vyrábaného výrobku resp. polotovaru.
 • Manažér zásob – modul je určený na vytváranie a evidenciu sumárnych prehľadov stavov zásob jednotlivých materiálov, polotovarov a výrobkov evidovaných vo všetkých skladoch firmy k momentu jeho vytvorenia resp. aktualizácie. Prehľad stavu zásob umožňuje  pohľad na zásoby k momentu jeho aktualizácie a zadaným parametrom – podmienkam jeho vytvorenia. V prehľade je možné hodnotiť stav každej položky z hľadiska jej potreby vypočítanej z požiadaviek nesplnených výrobných príkazov, nesplnených zákaziek, minimálnych stavov zásob zadaných vo všetkých skladoch k celkovému stavu každej položky so všetkých skladov a celkovému objednanému množstvu v nákupe. Výsledkom je dostatok alebo nedostatok materiálu , polotovaru alebo výrobkov z hľadiska celej firmy. V prípade nedostatku materiálu  je možné  z tohto modulu vytvárať nákupné objednávky pre jednotlivých dodávateľov. V prípade polotovarov a výrobkov je možné vyhodnocovať ich stav  a na základe tohto hodnotenia vykonať zmeny potrebné zmeny vo výrobných príkazoch, zákazkách, nákupných objednávkach a skladoch.
 • Štatistiky predaja – modul je určený na spracovanie štatistík predaja tovaru, výrobkov  a služieb z údajov dátového skladu z kumulatívnymi štatistickými údajmi o predaji tovaru, výrobkov a služieb firmy. Dátový sklad sa vykonáva importom a úpravou údajov buď z odbytových skladov modulu Sklad alebo z odbytových skladov iných informačných systémov. Štatistické dáta predaja zároveň slúžia ako zdroj pre výpočet tzv. spätných bonusov, ktorými je zisk s predaja resp. obchodná marža dodatočne znížená. Taktiež v evidencii „Spätných bonusov a nákladov“ je možné evidovať priame aj nepriame odbytové náklady predaja ako napr.  dopravné náklady, náklady na reklamu, náklady na obchodných zástupcov a pod., ktoré  tiež znižujú zisk z predaja. Nad takými to upravenými štatistickými údajmi je možné tvoriť rôzne prehľady a tlačové zostavy alebo vykonávať exporty údajov do súborov typu XLS alebo XML podľa rôznych kombinácii štatistických kľúčov ako sú: skupina odberateľov, odberateľ, štát, kraj, mesto, miesto dodania, dealer, tovar, druh tovaru, číslo akcie a podobne. S týmito údajmi je možné následne pracovať v programe EXCEL napr. v kontingenčnej tabuľke.

ERP Malina – Užívateľské moduly, funkcie a zostavy

diamonds-blue

Užívateľské moduly, funkcie a zostavy ERP Malina sú zhotovené na zákazku podľa potrieb a požiadaviek zákazníka a v prípade hlavne výrobných firiem tvoria nevyhnutnú súčasť implementácie .  Užívateľské moduly sú vytvárané na zákazku vtedy,  ak ide o vytvorenie úplne nových evidencií pre zákazníka riešiace napr. odvádzanie výroby prostredníctvo výrobných terminálov, evidenciu rozvozov, vytváranie baliacich listov a tlač paletových lístkov a etikiet a podobne. U viacerých našich zákazníkov riešia užívateľské moduly, funkcie a zostavy práve tie ekonomické a výrobné procesy, ktoré štandardné softvéry neriešia resp. ich riešia všeobecne to znamená v konečných dôsledkoch  nedostatočne a neefektívne.

erp_zobrazenie