ERP Malina – Ekonomické moduly

diamonds-blue

Moduly sú určené na spracovanie ekonomickej agendy firmy. Patria sem moduly:

 • erp_rozvrhPodvojné účtovníctvo – modul je určený na evidenciu účtovných zápisov v účtovnom denníku v členení podľa účtovného obdobia v tvare RRRRMM (kde R= rok a M mesiac). Účtovné zápisy sa štandardne vytvárajú zaúčtovaním dokladov v základných evidenciách dokladov z ostatných modulov napríklad vystavené a prijaté faktúry, kurzové rozdiely, pokladničné doklady, bankové výpisy, účtovné doklady skladov, odpisy a pohyby majetku, mzdy a podobne. V účtovnom denníku  je možné účtovať doklady aj priamo pomocou jednoduchého alebo zložitého účtovného zápisu. Interné doklady účtované hlavne zložitým zápisom je možné efektívnejšie vykonávať v evidencii interných dokladov. V evidencii interných dokladov je možné vytvárať takzvané vzory interných dokladov na základe ktorých je možné kópiou prednastaviť účtovanie konkrétneho účtovného prípadu v zvolenom účtovnom období.  Modul je možné používať aj samostatne a vtedy sa všetky účtovné zápisy vykonávajú iba v účtovnom denníku resp. evidencii interných dokladov.
  Na základe účtovného denníka a zvoleného mesiaca sa vykonáva výpočet hlavnej účtovnej knihy – kumulatívnej obratovej predvahy obsahujúcej analytické účty s obratmi a stavmi: počiatočný stav na začiatku obdobia (+/–), obrat MD a DAL za obdobie, obrat MD a DAL kumulatívne od začiatku roka a konečný zostatok účtu (+/–). Výkazy Súvaha, Výkaz ziskov a strát, CASH FLOW a interné výkazy (užívateľom definované výkazy) sa vypočítajú za zvolené účtovné obdobie na základe stavov a obratov hlavnej účtovnej knihy a definícií riadkov zvoleného výkazu. Z evidencie účtovného denníka a hlavnej účtovnej knihy je možné zobraziť alebo vytlačiť aj ostatné štandardne zostavy používané zostavy.
 • Saldokonto – modul je určený na evidenciu saldokontných zápisov analytických účtov tuzemských a zahraničných pohľadávok a záväzkov z neobchodného styku, to znamená všetky účty okrem účtov 311 a 321 pohľadávky a záväzky z neobchodného styku, ktorých saldokonto sa spracováva v module Faktúry v rámci evidencií vystavených a prijatých faktúr. Aj keď je modul z hľadiska licenčnej a cenovej politiky uvádzaný ako samostatný,  je neoddeliteľnou súčasťou modulu Podvojné účtovníctvo. S každým zápisom vykonávaným v účtovnom denníku na saldokontnom účte sa automaticky generuje aj zápis do evidencie saldokonta a spustením automatizovaných funkcií sa zápisy párujú (priraďujú úhrady k pohľadávke alebo záväzku) za analytický účet, skratku partnera, variabilný symbol a zahraničnú menu v prípade saldokontných zápisov evidovaných v cudzej mene.
  V tejto evidencii je možné zobraziť alebo vytlačiť štandardne požívané saldokontné zostavy zostatkov jednotlivých pohľadávok a záväzkov. Evidencia je ročná a spárované záväzky a pohľadávky sa pri importe z minulého roka neprenášajú.
 • erp_priznanieDPH – Modul je určený na spracovanie agendy vyplývajúcej s legislatívnych požiadaviek Zákona o DPH. Základom modulu DPH je evidencia Kniha DPH, v ktorej sa evidujú všetky zápisy a ich náležitosti daňových dokladov týkajúce sa DPH. Tieto zápisy sa vytvárajú spolu s zaúčtovaním týchto dokladov do účtovného denníka modulu Podvojné účtovníctvo v ostatných moduloch:  prijaté a vystavené faktúry, pokladničné doklady a bankové výpisy. Zápisy do knihy DPH je možné vykonávať aj priamo alebo pri účtovaní dokladov v účtovnom denníku. Kniha DPH je členená na DPH na vstupe alebo na výstupe a následne ešte podľa typu DPH definovaného v číselníku typov DPH. Číselník typov DPH je prednastavený, pričom označenie typu DPH spolu so začlenením na vstup alebo výstup rozhoduje o tom, do ktorého riadku daňového priznania sa DPH z dokladu započíta.
  Na základe knihy DPH je možné v evidencii daňových priznaní DPH, evidencii Súhrnných výkazov alebo evidencií Kontrolných výkazov  vytvoriť, vypočítať a exportovať do súboru formátu XML priznanie resp. výkazy za zvolené obdobie (mesiac alebo štvrťrok, podľa toho, či je firma mesačným alebo štvrťročným platcom DPH).
 • Pokladne a bankové účty – modul je určený na evidenciu a spracovanie všetkých finančných pohybov vo všetkých pokladniach a bankových účtoch v domácej alebo zahraničnej mene. Všetky základné parametre pokladne alebo bankového účtu sa evidujú v číselníku Pokladní a bankových účtov, kde každá pokladňa a účet má svoju jedinečnú skratku. Každá pokladňa alebo účet má svoju knihu, v ktorej sú evidované všetky pohyby zvolenej pokladne alebo účtu. Pohyby sa zadávajú na základe číselníka pohybov. Parametre pohybu určujú, či ide o pohyb pokladne alebo účtu, či sa budú párovať faktúry, definuje sa účet predkontácie pohybu pri zápise do účtovného denníka a ostatné parametre pohybu. Úhrady faktúr sa okamžite pri zápise pohybu do knihy zapisujú buď do evidencie prijatých faktúr alebo do evidencie faktúr vystavených. Všetky pohyby sa po zápise do knihy zapisujú aj do podvojného alebo jednoduchého účtovníctva, podľa typu účtovníctva zvoleného v parametroch firmy.
  Z knihy pokladne alebo účtu  je možné zobraziť alebo tlačiť zostavy knihy pokladní resp. účtov, príjmové a výdajové doklady a iné prehľadové zostavy uľahčujúce kontrolu pokladne alebo účtu. V tomto module je možné tiež vytvárať tzv. kompenzačné účty určené na prípravu alebo spracovanie kompenzácii pohľadávok a záväzkov.
 • Banka – modul je určený pre elektronickú výmenu údajov z bankami. Základnou evidenciou je evidencia prevodných príkazov (PP), ktorá je určená  na evidenciu a vytváranie PP automaticky vytvorením a exportom z prijatých faktúr alebo ručným zadaním s prípadným použitím vytvorených definícii PP. Z evidencie je následne možné pre banky vykonať tlač alebo export PP  do súboru typu XML v štruktúre platnej pre režim SEPA.  Po ich exporte a uložení súboru typu XML do definovaného adresára na disku je možné tieto súbory obsahujúce pripravené prevodné príkazy importovať v Internetbankigu alebo Bussinesbankingu príslušnej banky. Sekundárne je modul určený na automatizované spracovanie denných alebo mesačných bankových výpisov prijatých elektronicky v súboroch typu XML v štruktúre platnej pre režim SEPA.  Pri automatizovanom spracovaní jednotlivých položiek bankového výpisu sa vykonáva:   automatizované priradenie úhrad k prijatým resp. vystaveným faktúram, automatizované priradenie príslušných pohybov a tým analytických účtov s to buď na základe predkontácie uhrádzaných faktúr alebo na základe definícií zaúčtovania bankových výpisov. Následne po kontrole a prípadnom ručnom spracovaní položiek výpisu, ktoré neboli spracované automatizovane je možné výpisy zaúčtovať do modulu Pokladne a bankové účty s vykonaním príslušných zápisov do evidencií Faktúr, Podvojné účtovníctva, Saldokonta a DPH.
 • erp_fakturaFaktúry – modul je určený na evidenciu a vytváranie faktúr vystavených a prijatých a evidenciu saldokonta pohľadávok a záväzkov z obchodného styku (skupiny účtov 31,32).
  Kniha prijatých faktúr a záväzkov je rozdelená podľa druhu dokladu (faktúry) a typu faktúry, ktorý je definovaný v číselníku typov prijatých faktúr, kde sú definované základné parametre a predkontácie pre zaúčtovanie faktúr do podvojného účtovníctva a evidencie DPH. Faktúry je možné evidovať aj zahraničnej mene a vypočítavať i zaúčtovávať kurzové rozdiely po uhradení faktúry. V evidencii prijatých faktúr je možné tlačiť štandardne používané zostavy.
  Kniha vystavených faktúr a pohľadávok je rozdelená podľa druhu dokladu (faktúry) a typu faktúry, ktorý je definovaný v číselníku typov vystavených faktúr, kde sú definované základné parametre pre vystavenie faktúry a predkontácie pre zaúčtovanie faktúr do podvojného účtovníctva a evidencie DPH. Faktúry je možné vytvárať a evidovať  v zahraničnej mene a vypočítavať a zaúčtovávať kurzové rozdiely po uhradení faktúry. S evidencie vystavených faktúr je možné tlačiť štandardne používané zostavy.
 • Majetok – modul je určený na evidenciu odpisovaného ale aj neodpisovaného  dlhodobého hmotného a nehmotného majetku . Majetok je možné v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov účtovne alebo daňovo odpisovať zaradením do príslušných účtovných alebo daňových skupín. Ku každému majetku evidovanému v knihe majetku je viazaná evidencia pohybov tohto majetku vykonaných v aktuálnom roku, v ktorej je možné vykonávať technické zhodnotenie, preradenie, vyradenie majetku a ostatné pohyby potrebné vykonávanie  zmien majetku počas jeho celej existencie od jeho zaradenia a až po vyradenie. Ročné účtovné a daňové odpisy majetku sa vypočítavajú pri jeho zaradení do evidencie, importe z predchádzajúceho roka alebo vykonaní pohybov ovplyvňujúcich ročné odpisy. Mesačné odpisy sa vypočítavajú a zapisujú do pohybov majetku a následne je možné ich zaúčtovať  do podvojného účtovníctva za zvolené účtovné obdobie. Tlačiť je možné zostavy knihy majetku, pohybov majetku, kartu majetku, daňové a účtovné odpisy mesačné alebo ročné, rozdielovú zostavu daňových a účtovných odpisov a iné.

erp_majetok