ERP Malina – Logistické moduly

diamonds-blue

Logistické moduly sú určené na spracovanie výrobnej a obchodnej agendy firmy z hľadiska evidencie, pohybu  a vyhodnocovania materiálu, tovaru výrobkov a služieb. Patria sem nasledujúce moduly:

 • Zákazky – modul je určený na evidenciu zákaziek – prijatých objednávok a vystavených cenových ponúk. Zákazky je možné evidovať v domácej alebo zahraničnej mene a tlačiť potvrdenie prijatia zákazky v slovenskom jazyku alebo v ľubovoľnom jazyku, ak bola potrebná užívateľská tlačová zostava pre zákazníka v danom jazyku vytvorená. Plnenie zákaziek je sledované v dvoch úrovniach a to kedy a v akom množstve bola položka zákazky vyrobená a kedy a v akom množstve bola fakturovaná a teda splnená. Výhodou tohto typu evidencie je, že termíny dodania sa sledujú u každej položky zákazky osobitne a tým aj čiastočné alebo úplné splnenie sa eviduje u každej položky zvlášť. V module je možné vytvárať a viesť aj evidenciu vystavených cenových ponúk s možnosťou vytvorenia zákazky. Modul obsahuje základné tlačové zostavy potrebné pre efektívne vyhodnocovanie stavu a plnenia zákaziek.
 • Nákup – modul je určený pre nákupcov tovaru a materiálu na vytváranie a evidenciu nákupných objednávok a evidenciu prijatých cenových ponúk . Objednávky je možné vystavovať v domácej alebo zahraničnej mene a tlačiť v slovenskom jazyku alebo v ľubovoľnom inom jazyku, ak bola potrebná užívateľská tlačová zostava pre zákazníka v danom jazyku vytvorená. Splnenie  jednotlivých položiek objednávok sa vykonáva buď priamo v evidencii objednávok alebo v module Sklad pri príjme objednaného tovaru a materiálu, ak je takáto vlastnosť parametrom povolená. Výhodou je, že termíny dodania sa sledujú pre každú položku objednávky osobitne a tým aj čiastočné alebo úplné splnenie sa eviduje pre každú položku zvlášť. V module je možné vytvárať a viesť aj evidenciu prijatých cenových ponúk s možnosťou vytvorenia objednávky. Modul obsahuje základné tlačové zostavy potrebné pre efektívne vyhodnocovanie stavu a plnenia objednávok.
  erp_nakup
 • Sklad – modul je určený na evidenciu a vyhodnocovanie stavov  zásob v skladoch materiálu, tovaru, výrobkov a polotovarov.  Pre každý sklad  je možné zvoliť jednu z dvoch metód pre výpočet a účtovanie skladových cien: Vážený priemer alebo FIFO.  Modul Sklad je prepojený na všetky moduly, ktoré pracujú priamo so zásobami alebo inými položkami cenníka tovaru a služieb, v ktorom sú evidované všetky tovary, materiály a výrobky používané v skladových kartách všetkých skladov. Ku každej skladovej karte môžu byť z hľadiska sledovania a členenia množstva evidovaného na skladovej karte evidované tzv. podkarty, ktoré môžu byť členené napr. podľa dodávateľa, výrobnej šarže, skladového miesta alebo doplňujúceho údaja.  Modul Sklad v spojení s modulmi Zákazky, Nákup, Technická príprava výroby + Kalkulácie, Výrobné príkazy a Manažér zásob je základom pre riadenie a evidenciu zásob výrobných firiem v skladoch materiálu, nedokončenej výroby, polotovarov a výrobkov.
  V maloobchodných, veľkoobchodných a distribučných firmách je možné modul Sklad používať aj s prepojením na hotovostný predaj prostredníctvom registračných pokladní značky ELCOM v režime fiškálneho modulu alebo na dávkový napr.  denný výdaj  v sklade na základe odpisu predaja vykonaného prostredníctvom registračnej pokladne. Pre výrobné ako aj obchodné firmy je vytvorená veľká podpora predaja s neobmedzeným množstvom cenníkov, odberateľskými a dodávateľskými cenami, kódmi tovaru, názvami a inými dodávateľskými alebo odberateľskými parametrami, akciovými cenami, systémom zliav a podobne. Súčasťou modulu je aj evidencia obalového konta vratných obalov. Modul obsahuje všetky štandardné zostavy potrebné pre efektívne vyhodnocovanie stavu a pohybu zásob, obratov, zisku, zliav a podobne.
 • Technická príprava výroby + Kalkulácie – modul je určený pre výrobné firmy na vytváranie a správu  materiálových a výkonových noriem  výrobkov tzv. kusovníkov. Kusovníky výrobkov je možné tvoriť v tzv.  stromovej štruktúre do neobmedzenej úrovne. Na základe zadaných kusovníkov materiálových a výkonových noriem výrobkov a ostatných  súvisiacich hodnôt a parametrov je možné vypočítať kalkuláciu cien výrobných nákladov výrobkov ( výrobné ceny výrobkov) a  predajných cien výrobkov.  Modul obsahuje zostavy kusovníkov, technickej dokumentácie, kalkulačných listov, cenníkov kalkulovaných cien a iné.
  erp_strom
 • Výrobné príkazy – plánovanie a riadenie výroby – modul je určený pre výrobné firmy na riadenie a plánovanie výroby pomocou evidencie a spracovania výrobných príkazov. Výrobné príkazy sa tvoria na základe kusovníkov materiálových a výkonových noriem spracovaných v module TPV.  Výrobné príkazy obsahujú operatívne materiálové a výkonové normy platné pre konkrétnu výrobnú zákazku konkrétneho výrobku. Výrobné príkazy majú definovaných päť stavov (0,1,2,3,4), v ktorých sa počas výroby od ich vytvorenia až po splnenie môžu nachádzať. Pre všetky stavy sú evidované dátumy dôležité pre plánovanie, riadenie a vyhodnocovanie stavu výroby konkrétnej zákazky.  Modul je úzko prepojený s modulom Sklad, v ktorom sa vykonávajú skladové pohyby na základe splnenia výrobných príkazov resp. odvádzania vyrobeného množstva výrobku resp.   polotovaru  na príslušný sklad. Splnenie výrobného príkazu na zákazku splní zároveň aj položku zákazky z hľadiska vyrobenia výrobku na zákazku a príjmu výrobku do skladu hotových výrobkov. Modul umožňuje tlač zostáv ako napr.: Výrobné príkazy, Výrobné sprievodky, Úkolové lístky, Zoznamy VP, Potreba materiálu a iné.

  Výrobné príkazy sú rozdelené na tri základné typy:

  • Výrobné príkazy na zákazku –  vytvárajú sa na základe položiek zákaziek evidovaných v module Zákazky na objednané množstvo alebo časť objednaného množstva. Používajú ich obvykle firmy so zákazkovou výrobou.
  • Výrobné príkazy na sklad –  vytvárajú sa na výrobu výrobkov alebo polotovarov na príslušný sklad na základe napr. kumulácie požiadaviek z evidovaných zákaziek na konkrétny výrobok do tzv. výrobnej objednávky alebo na základe minimálnych stavov skladov a pod.
  •  Výrobné príkazy pomocné –  vytvárajú sa buď na základe jedného z predošlých dvoch druhov výrobných príkazov na výrobu vstupujúcich polotovarov (dielcov). V nižších úrovniach sa vytvárajú na základe nadradeného pomocného výrobného príkazu“ na výrobu polotovarov (dielcov) nižšej úrovne kusovníka vyrábaného výrobku resp. polotovaru.
 • Manažér zásob – modul je určený na vytváranie a evidenciu sumárnych prehľadov stavov zásob jednotlivých materiálov, polotovarov a výrobkov evidovaných vo všetkých skladoch firmy k momentu jeho vytvorenia resp. aktualizácie. Prehľad stavu zásob umožňuje  pohľad na zásoby k momentu jeho aktualizácie a zadaným parametrom – podmienkam jeho vytvorenia. V prehľade je možné hodnotiť stav každej položky z hľadiska jej potreby vypočítanej z požiadaviek nesplnených výrobných príkazov, nesplnených zákaziek, minimálnych stavov zásob zadaných vo všetkých skladoch k celkovému stavu každej položky so všetkých skladov a celkovému objednanému množstvu v nákupe. Výsledkom je dostatok alebo nedostatok materiálu , polotovaru alebo výrobkov z hľadiska celej firmy. V prípade nedostatku materiálu  je možné  z tohto modulu vytvárať nákupné objednávky pre jednotlivých dodávateľov. V prípade polotovarov a výrobkov je možné vyhodnocovať ich stav  a na základe tohto hodnotenia vykonať zmeny potrebné zmeny vo výrobných príkazoch, zákazkách, nákupných objednávkach a skladoch.
 • Štatistiky predaja – modul je určený na spracovanie štatistík predaja tovaru, výrobkov  a služieb z údajov dátového skladu z kumulatívnymi štatistickými údajmi o predaji tovaru, výrobkov a služieb firmy. Dátový sklad sa vykonáva importom a úpravou údajov buď z odbytových skladov modulu Sklad alebo z odbytových skladov iných informačných systémov. Štatistické dáta predaja zároveň slúžia ako zdroj pre výpočet tzv. spätných bonusov, ktorými je zisk s predaja resp. obchodná marža dodatočne znížená. Taktiež v evidencii „Spätných bonusov a nákladov“ je možné evidovať priame aj nepriame odbytové náklady predaja ako napr.  dopravné náklady, náklady na reklamu, náklady na obchodných zástupcov a pod., ktoré  tiež znižujú zisk z predaja. Nad takými to upravenými štatistickými údajmi je možné tvoriť rôzne prehľady a tlačové zostavy alebo vykonávať exporty údajov do súborov typu XLS alebo XML podľa rôznych kombinácii štatistických kľúčov ako sú: skupina odberateľov, odberateľ, štát, kraj, mesto, miesto dodania, dealer, tovar, druh tovaru, číslo akcie a podobne. S týmito údajmi je možné následne pracovať v programe EXCEL napr. v kontingenčnej tabuľke.