ERP Malina – Základný modul

diamonds-blue

Základný modul tvoria tieto tri časti:

 • Jadro systému – je najdôležitejšou časťou základného modulu a celého informačného systému.IS, pretože od jeho kvality, rýchlosti a stability závisí aj kvalita, rýchlosť a stabilita všetkých ostatných modulov, ktoré sú na neho úzko naviazané.
 • Číselníky – sú spoločné evidencie číselníkov používaných vo viacerých moduloch. Patria tu evidencie číselníkov ako napr. :  Cenník tovaru a služieb, Druhy dokladov, Obchodní partneri, Štáty, Banky, Strediska  a iné.
 • Servis – servisná časť základného modulu umožňuje:
  • vykonávanie základných servisných operácií nad tabuľkami informačného systému, ako sú:  údržba dát, zálohovanie dát a obnova dát,
  •  správu užívateľov, skupín užívateľov a prístupových práv, ktoré sú k týmto skupinám priradené,
  • nastavenie administrátorských parametrov platných pre celý systém a užívateľských parametrov platných pre konkrétneho užívateľa. Každý užívateľ si môže nastaviť svoje užívateľské parametre, tak ako potrebuje,  čím si môže do značnej miery ovplyvniť efektivitu svojej práce.
 • Generátor reportov a filtrov  –  je určený na vytváranie, správu a používanie:
  • SQL dotazov s viacerých tabuliek informačného systému typu DBF patriacich do rôznych modulov a evidencií,
  • tlačových zostáv – reportov používaných v celom informačnom systéme, filtrov  a následne tvorby nových zostáv resp. správu existujúcich, pričom je možné tvoriť aj výberové podmienky – Filtre, ktoré sú poufiltrov – výberových podmienok  jednotlivých evidencii a tlačových zostav.

erp_main